Gandaki Province Government

Gandaki Provincial Policy and Planning Commission

Pokhara, Nepal

Recent Updates
Gandaki Province Policy and Planning Commission (Constitution and Operation) Order, 2081    |    Proactive Discloser    |    Proactive Discloser    |    आर्थिक कारोवारको स्थिति    |    मिति २०८० चैत्र १२ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजना आधार-पत्र सार्वजनीकरण    |    दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाको आधारपत्र (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६)    |    गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग वार्षिक प्रतिवेदन २०८०    |    योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र निराकरणका लागि सुझाव तथा सिफारीस प्रतिवेदन, २०८०    |    Lumbini Manifesto    |    सम्पत्ती तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना    |    Notice regarding auction of goods    |    Pradesh Aayojana Bank Digdarshan 2079 (Province Project Bank Book 2079)    |    Madhyamkalin Kharcha samrachana 2079/80 - 2081/82    |    Madhyamkalin Kharcha samrachana 2080/81 - 2082/83    |    barsik pragati pratibedan 2078/79    |    बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको सांकेतीकरण गर्न सहयोगी स्रोत पुस्तिका, २०७९    |    Research policy survey of provincial public expenditure related to sustainable development goals, 20    |    Gandaki Pradeshko Digo Bikas Lakshya Sthaniyakaran Marga chitra 2079 -2087    |    राजस्व सम्भावना तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९    |    श्रीकृष्णागण्डकी_नदी_क्षेत्र_विकासको_पूर्व_सम्भाव्यता_अध्ययन_प्रतिवेदन, २०७८    |    First Five Year Plan (FY 2076/77 - 2080/81) Mid Term Review Report    |    Seven Provences Pokhara Meeting's Declaration    |    Local Level Planning Guidelines, 2077    |    Provincial and Local Level Monitoring and Evaluation Guidelines, 2077    |    Sthaniya tahako yojana tarjuma digdarshan 2075 (namuna)    |    प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५    |    First Five-Year Plan (2076/77 to 2080/81)    |    Local Level Planning Paper 1    |    Local Level Planning Paper 2    |    जिल्लागत सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र    |    Investment opportunities in Gandaki Province    |    Plannings of Gandaki Province and Investment Opportunity to Private Sectors (Nepali Version)    |    Two Years Achievements on Prosperity of Gandaki Province, Problems and Solutions (Nepali Version)    |    Establishment and Operation of Industries and Business in Gandaki Province (Nepali Version)    |    Role of Journalists on Implementation of SDG (Nepali Version)    |    Why and How to Improve University Education... (Nepali Version)    |    Changing Landscape of Science and Technology Education in Nepal Key Note Lecture on the 2nd NRN    |    गण्डकी प्रदेशको समृद्धी र सहकारी आन्दोलन    |    Gandaki Pradeshma digo bikas lakshya karyanwayanko abastha    |    Madhyamkalin Kharcha samrachana tayari    |    Sthalgat Anugaman Kina ra Kasari    |    Proactive Discloser 2079 Magh to 2079 Chaitra    |    Proactive Discloser    |    Decisions of 7th Province Development Problem Action Committee meeting    |    Notice regarding being notified for procurement of consultancy services    |    Second five year plan concept paper (2081/82 - 2085/86)    |    Suggestions on Second Five Year Plan    |    Proactive Discloser 2080 Shrawan to Ashwin    |    Epidemiological Reporting codes_VEC for local level    |    AI Surveillance Download    |    Outbreak Investigation Format_FMD    |    Epidemiological Reporting Format    |    Outbreak Investigation Format_PPR    |    Format for Immediate Notification report    |    Lumpy skin disease Immediate Notification to OIE    |    Outbreak investigation format for Rabies    |    Highly Phytogenic AVN Influenza H5N1 Notification 2022    |    Follow-up report 1    |    Follow-up report 2    |    Follow-up report 3    |    Follow-up report 4    |    Follow-up report 5    |    Follow-up report 6    |    Bird Flu Legal Statutory Sample    |    Livestock Statistics of Nepal, 2017    |    Livestock Statistics of Nepal, 2076_77_(2019_20)    |    Livestock Statistics of Nepal, 2017    |    Livestock Statistics of Nepal, 2076_77_(2019_20)    |   
Honorable Surendraraj Pandey

Honorable Surendraraj Pandey

Chairperson,
Chief Minister of Gandaki Province

Dr. Krishna Chandra Devkota

Dr. Krishna Chandra Devkota

Honorable Vice Chairperson

Maya Timisina

Maya Timisina

Member

Badrinath Adhikari

Badrinath Adhikari

Provincial Secretary

Introduction

गण्डकी प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित र  दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्‍टीकृत निकायको रूपमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन भएको हो। 

 

आयोगको गठनः  गण्डकी प्रदेशमा उच्च आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास नीति तथा योजना तर्जुमा,  कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न एक गण्डकी प्रदेश नीति तथा  योजना आयोग गठन गरिएको छ। 

आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछनः-

  1. मुख्यमन्त्री                                                             -अध्यक्ष 
  2. प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना                            -उपाध्यक्ष
  3. प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार                                   - सदस्य
  4. प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा दुई जना  - सदस्य 
  5. प्रदेश सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय    &n... Read More

Photo Gallery