सुझाव संकलन प्रश्नावली

प्रकाशित मिति: २०१९-०१-२३

कृपया:  गण्डकी प्रदेशको आावधिक  योजना निर्माण गर्न सुझाव संकलन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रस्तुत यस फाइलका प्रश्नावलीमा भएका प्रश्नहरु गहनतापूर्वक अध्ययन गरी आफ्ना महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको  निम्न उल्लिखित इमेल ठेगानामा पठाइदिनुहाेला 

 pppcgandaki@gmail.com      

 info@ppc.gandaki.gov.np 

डाउनलोड