क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रथम पूर्ण बैठक Admin २०१८-१२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
२. प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी Admin २०१८-१२-०६ सूचना हेर्नुहोस्