क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रकृया सम्बन्धि उपाध्यक्षज्यूको प्रस्तुतीकरण योजनाहरु २०१८-१२-१८ फाइल हेर्ने
2. स्थानीय तहमा आबधिक विकास योजना तर्जुमा (प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक) योजनाहरु २०१८-१२-१८ फाइल हेर्ने
3. स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ योजनाहरु २०१८-१२-१८ फाइल हेर्ने
4. प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ योजनाहरु २०१८-१२-१८ फाइल हेर्ने
5. प्रदेश अनुगमन तथा मुल्याक‌ंन दिग्दर्शन नमुना योजनाहरु २०१८-१२-१८ फाइल हेर्ने