क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. मध्यमकालीन खर्च संरचना किताबहरु २०१९-०७-१० फाइल हेर्ने
2. आधार-पत्र किताबहरु २०१९-०७-१० फाइल हेर्ने
3. गण्डकी प्रदेशको स्थितिपत्र (वि. स. २०७५) किताबहरु २०१९-०१-२१ फाइल हेर्ने
4. पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रारम्भिक दस्तावेज किताबहरु २०१८-१२-०५ फाइल हेर्ने
5. उपाध्यक्षज्यूको प्रस्तुतीकरण- विकास सुचकको अवस्था र चाल्नु पर्ने कदम सम्बन्धमा किताबहरु २०१८-१२-१८ फाइल हेर्ने