S.N. Title Group Published Date
1. स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रकृया सम्बन्धि उपाध्यक्षज्यूको प्रस्तुतीकरण Plans 2018-12-18   View file
2. स्थानीय तहमा आबधिक विकास योजना तर्जुमा (प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक) Plans 2018-12-18   View file
3. स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ Plans 2018-12-18   View file
4. प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ Plans 2018-12-18   View file
5. प्रदेश अनुगमन तथा मुल्याक‌ंन दिग्दर्शन नमुना Plans 2018-12-18   View file