S.N. Title Group Published Date
1. Status Paper of Gandaki Province (2075 BS) Books 2019-01-21   View file
2. Initial Document for Five Yearly Planning Books 2018-12-05   View file
3. उपाध्यक्षज्यूको प्रस्तुतीकरण- विकास सुचकको अवस्था र चाल्नु पर्ने कदम सम्बन्धमा Books 2018-12-18   View file