Published Date : 2018-12-02 (Modified Date : 2020-07-30)

 

 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(पहिलो संशोधन) आदेश

प्रस्तावना: प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(पहिलो संशोधन) आदेश, २०७४ मा संशोधन गर्न वान्छनीय भएकोले,

प्रदेश सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ:

१.संक्षिप्त नाम  र प्रारम्भ: (१) यस आदेशको नाम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ रहेको छ ।

         (२)           यो आदेश प्रदेश नं. ४ मा लागू हुनेछ ।

 (३)  यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

 

२. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७४ (यसपछी मूल आदेश भनिएको) को दफा ३ मा संशोधन: मूल आदेशको दफा ३ को खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राखिएको छ:

   "(ङ) प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तिमा एक महिला सहित बढीमा चारजना - सदस्य"

३. मूल आदेशको दफा ४ मा संशोधन: मूल आदेशको दफा ४ को खण्ड(ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ:

 

" (ख) पैंतिस बर्ष उमेर पुगेको र पैसठ्ठी वर्ष ननाघेको, "